میلیارد ,تومان ,تومان، ,افزایش ,پوشش ,کاهش ,میلیارد تومان، ,میلیارد تومان ,مقدار فروش ,مقدار تولید ,مبلغ فروش ,میلیارد تومان، افزایش ,میلیارد ت

با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی

موسم گزارشات شش ماهه فرارسیده و سیلی از گزارش ها به کدال روانه شده اند و در این پست تنها تعدادی از گزارش های بررسی شده را قرار داده ام و هر روز سعی می کنم لیست را به روز نمایم.

مبین رشد 13 درصدی فروش و 20 درصدی سودناخالص، رشد 36 درصدی سود خالص و پوشش 35 تومانی.

غشوکو ترازنامه رشد 276 میلیونی پرداختنی درون گروهی. فروش 16% افزایش و برابر 9 میلیارد و سود عملیاتی 675 میلیون و 2 درصد کاهش،  پوششش سود 13 تومن بدون تغییر. رشد 4 درصدی تولید و فروش مقداری

سرمایه گذاری ساختمان نوین ترازنامه بی تغییر. سود سرمایه گذاری 9درصد رشد و 4.2 میلیارد،سود عملیاتی هم همینطور و 7 میلیارد و پوشش سود بدون تغییر 19 تومان. (12 ماهه)

دسینا فروش شش ماهه 77 میلیارد و رشد 20 درصدی، رشد حاشیه سود عملیاتی و رشد 36 درصدی سود عملیاتی به 41.3 میلیارد تومان، پوشش 54 درصدی و برابر 151 تومان. رشد 8 درصدی مقداری و 21 درصدی مبلغ فروش. نرخ دلار 200 تومن کمتر از مبادله ای. رقم اختلاف 800 میلیون تومان.

غنوش شش ماهه 5.6 میلیارد فروش مثل پارسال، حاشیه سود شش ماهه 6 درصد بیشتر، پوشش 50 درصدی سود عملیاتی به مبلغ 219 م، افت 69 درصدی سود عملیاتی، پوشش 59 درصدی برابر 7 تومان و افت 33درصدی.63 درصد افت مقداری تولید و 6% کاهش مقداری فروش.  خرید مواد اولیه 85000 یورو به نرخ 5400 تومن!

عمران و سازندگی قزوین- ترازنامه بی تغییر. رشد 55 درصدی فروشو مبلغ فروش 4.2 میلیارد تومان، رشد 42 درصد سود عملیاتی و مبلغ 2.7 میلیارد تومان. هزینه مالی با رشد 586 میلیون تومان. 60 تومان سود هر سهم و سود خالص 2.4 میلیارد تومان.

بیمه کوثر- رشد 23 درصد حق بیمه صادره و مبلغ 381 میلیارد تومان، سود خالص با 6 میلیارد افزایش 30 میلیارد تومان.

ولساپا- رشد 54 درصدی موجودی نقد و رقم آن 112 میلیارد تومان، سایر دارایی ها 291 درصد افزایش به مبلغ 76 میلیارد تومان و رشد 100 درصدی تسهیلات به 798 میلیارد. رشد 158 درصدی لیزینگ به 193.8 میلیارد، رشد 888 درصدی سود عملیاتی به 74.4 میلیارد، سود خالص با 335 درصد افزایش 66.7 میلیارد تومان.

*لبوتا- موجودی نقد کاهش 28 درصد به 12.3 میلیارد تومان، رشد 244 درصدی پیش پرداخت ها به 15.8 میلیارد تومان، رشد 476 درصدی پیش دریافت به 36.5 میلیارد تومان. فروش بدون تغییر 255 میلیارد، ناخالص با 12% افزایش 67.6 میلیارد تومان، سود عملیاتی با دو درصد کاهش 34.4 میلیارد تومان. رشد 3% حاشیه ناخالص برابر با 26.7% و افت 0.3 % حاشیه عملیاتی، هزینه ی مالی بدون تغییر 34.4 میلیارد تومان، سود خالص با 60% کاهش 775 میلیون. سود هر سهم 11 ریال.مقدار تولید بی تغییر و مقدار فروش 28 درصد کاهش.

چکاوه- پوشش 31 درصدی فروش و مبلغ 11 میلیارد تومان و کاهش 35% فروش، سود عملیاتی 697 میلیون تومان، سود عملیاتی 697 میلیون تومانی و پوشش 39% سود خالص به 1 میلیارد تومانی به میزان 60% کاهش. مقدار فروش 33% کاهش.

نائین- اسناد دریافتنی 190% افزایش و مبلغ 4.8 میلیارد تومان، فروش خالص با 29% رشد برابر 17.7 میلیارد تومان، سود عملیاتی 1.7 میلیارد تومان و 11% رشد، مقدار تولید 14% رشد و مقدار فروش هم 10% رشد داشته است. 17 تومان پوشش شش ماه سود. 54 تومن انباشته هر سهم.

غفارس- رشد 6 درصد فروش خالص به رقم 141.7 میلیارد، حاشیه سود ناخالص 10.2% با رشد 1.2 درصدی همراه بوده است، موجودی نقد با 295% افزایش 3.5میلیارد و بدهی به شرکت های گروه با 223% افزایش 5.8 میلیارد تومان. سود عملیاتی شرکت با 43% افزایش

حرهشا- کاهش موجودی نقد 75% رقم 149 میلیون- رشد 28% فروش رقم 14 میلیارد، سود ناخالص رشد 70% و رقم 1.16 میلیارد، سود خالص با 116% افزابش 644 میلیون تومان و به ازای هر سهم 43 تومان، 133 تومان انباشته و سود حداقل 60 تومان، قیمت فعلی 220 تومان.

خراسا- اسناد پرداختی با 558% رشد رقم 33.2 میلیارد تومان، کاهش فروش 9% رقم 269.6 میلیارد تومان، کاهش 15% سود ناخالص 144 میلیارد، سود خالص هم با 18% کاهش 147.5 میلیارد تومان. قیمت خوراک گاز 3445 ریال و سوخت 1320 ریال- نرخ فروش دولتی 6125 ریالی، نرخ دلار 3314 تومان. مقدار فروش نیز 14% افت.

شدوص- فروش 29 میلیارد و 42% پوشش و افت نسبت به سال پیش 17.6% افت فروش، کاهش حاشیه سود ناخالص، سود عملیاتی 678 میلیون، 765 میلیون خالص، افزایش مقداری تولید و فروش و موجودی مواد اولیه

ونفت- افزایش 1734 درصدی موجودی نقد عمدتا به علت فروش قشم به همراه اسناد دریافتنی بلند مدت.

همراه- رشد 10% فروش و رقم 4،413 میلیارد، سود عملیاتی با 7% افزایش 1368 میلیارد، سود خالص 1265  میلیارد تومان.

فملی- رشد 748% اسناد پرداختنی رقم 276،900 میلیارد تومان، رشد پیش دریافت ها 358% به رقم 6،648 میلیارد. فروش خالص کاهش 38% و سود ناخالص کاهش 56% و رقم فروش 1،471،587 میلیارد تومان و رقم سود ناخالص 447 میلیارد، حاشیه ناخالص از 43% به 30% رسیده است، سو عملیاتی با کاهش 66% رقم 306 میلیارد تومان، سود خالص 187.9 میلیارد و برابر با 43 ریال به ازای هر سهم. رشد مقداری تولید 17.2% و رشد مقدار فروش منفی 16% .

کتوکا- رشد 23 درصدی فروش به رقم 20.9 میلیارد تومان، تغییر خاصی در شرکت روی نداده است و رشد در حد تورم صورت گرفته است. سود خالص 3 میلیارد.

فاما- گزارش ضعیفی داشت و افت 25% فروش و سود اخالص و مقدار تولید وفروش

دتولید- رشد 17 درصدی فروش به رقم 53.9 میلیارد تومان،افت 4% حاشیه سود ناخالص، نکته ی خاصی در گزارش نیست و معمولی.

درازک- رشد موجودی نقد و بدهی. 12% رشد سود ناخالص و رقم 53.9 میلیارد، هزینه مالی رشد 35% به رقم 14.9 میلیارد تومان،  افت 14% سود خالص و رقم 32.3 میلیارد تومان. افت 5% مقدار فروش.

دلر- رشد 22% فروش به رقم 150.7 میلیارد تومان، افزیاش حاشیه سود ناخالص و رشد این سود 79 درصد و رقم 51.5 میلیارد تومان،  رشد 97%سود عملیاتی به رقم 40.9 میلیارد تومان. سود خالص 10.9 میلیارد تومان. رد 166% موجودی نقد به رقم 14.7 میلیارد. رشد وجه نقد عملیاتی. رشد بیش از 20% تولید و فروش مقداری.

*اتکای- رشد 95 درصدی موجودی نقد به 3 میلیارد، رشد بدهی به بیمه گران اتکایی 208% رقم زیاد نیست، رشد 12% حق بیمه به 32.3 میلیارد، رشد 133% سود ناخالص فعالیت بیمه ای به رقم 10.3 میلیارد، رشد 32% سود خالص به رقم 37.7 میلیارد تومان.

فولاد- پوشش 49% از فروش 4،255 میلیارد، کاهش حاشیه ناخالص، پوشش 74% سود خالص هر سهم 10 تومان، افت مقدار تولید و فروش نسبت به سال گذشته به میزان 5 و 14 درصد و افزایش موجودی انبار به علت فضای رکودی فعلی، کاهش 20 مبلغ فروش.

بنیرو- فروش 57% پوشش به رقم 36.2 میلیارد تومان، افزایش حاشیه سود ناخالص و سود ناخالص 10.9 میلیارد، پوشش 42 سودد خالص رقم 6.7 میلیارد. رشد 50% مبلغ فروش و رشد مقداری تولید وفروش.

کباده- رشد 261% پیش دریافت به رقم 3.5 میلیارد، رشد 181% پیش پرداخت به رقم 984  میلیون.  گزارش ضعیف.

ثاباد- مثل پارسال تقریبا!!

فافزا- رشد 20% فروش به رقم 11.8 میلیارد، افت ناخالص 19% به رقم 3.26 میلیارد، افت 4% خالص  2.42 میلیارد. رشد تولید و فروش مقداری.

رهشاد، رشد 28% فروش و 116% سود.  ترازنامه تغییری نداشته. 43 تومن پوشش

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کگاز- رشد 317% حساب دریافتنی به رقم 26.8 میلیارد تومان، رشد 111% اسناد پرداختنی به رقم 18.6 میلیارد تومان، رشد پیش دریافت ها 179% به رقم 20.2 میلیارد تومان . فروش خالص رشد 34% به رقم 42.7 میلیارد تومان، سود ناخالص با افت 22% به رقم 7.8 میلیارد تومان، سود عمیلیاتی با 28% افت 4.9 میلیارد تومان، رشد 33% هزینه مالی و افت 41% سود خالص به 2.6 میلیارد تومان. مقدار فروش 33% رشد و مقدار تولید 4% کاهش.

 

دشیمی- رشد 25% مبلغ فروش به رقم 34.7 میلیارد تومان، مقدار تولید 22% کاهش و مقدار فروش 31% کاهش، رشد 20% سود عملیاتی 7.8 میلیارد تومان، کاهش 12% سود خالص 3 میلیارد تومان.

 

خشرق پوشش 50%

 

 

خفولا- رشد 770% اسناد دریافتنی به رقم 7.8 میلیارد تومان، فروش 47% رشد به 11.6 میلیارد، سود عملیاتی با رشد 59% به رقم 589 میلیون تومان، رشد 77% به رقم 529 میلیون تومان.

 

بالاس گزارش خوبی داد. رشد 213% اسناد پرداختنی به رقم 49.3 میلیارد تومان، رشد 255% پیش پرداخت ها به رقم 9.5 میلیارد تومان، رشد 161% فروش به رقم 82.1 میلیارد تومان، رشد 46% سود ناخالص 9.9 میلیارد تومان، کاهش 10% هزینه مالی، افزایش 107% سود خالص به رقم 4 میلیارد تومان.

 

کچینی هم یه چیزایی فروخته دور هم باشن فقط!!!

 

 

شاراک- پوشش 51% فروش به رقم 1270 میلیارد تومان، افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره گذشته، پوشش 46% سود عملیاتی و 42% سود خالص. 39% رشد تولید ، 26% رشد فروش مقداری.

 

رتکو- رشد 46% فروش به رقم 20.9 میلیارد تومان، رشد 76% سود عملیاتی به رقم 4.4 میلیارد تومان، رشد 79% سود خالص به رقم 3.5 میلیارد تومان.

 

کف پارس کاهش بالای 30% مقداری و رقمی تولید و فروش ولی کنترل بهای تمام شده را داشته است به همراه رشد سود خالص نسبت به دوره گذشته.

 

غشاذر- رشد موجودی نقد 1256% به رقم 1.5 میلیارد تومان. رشد فروش 23% به رقم 63 میلیارد تومان، رشد 285% سود عملیاتی به رقم 2.5 میلیارد تومان، 210 میلیون تومان سود خالص. خروج از زیان به سود. رشد 27% تولید و 12% فروش مقداری.

 

فولاژ پوشش 64% سود خالص و پوشش 76% سود عملیاتی. افت 29% مقدار تولید و 31% مقدار فروش و 29% مبلغ فروش. افزایش موجودی کالا.

 

فکاوه- تغییر در شرایط عملیاتی شرکت – رشد اسناد دریافتنی 211% رقم 30 میلیارد تومان، رشد پیش دریافت ها 80،996% به رقم 32.9 میلیارد تومان. رشد 148% فروش 683.9 میلیارد تومان،

 

غشان- پوشش 43% فروش به رقم 63 میلیارد تومان، حاشیه سود ناخالص بدون تغییر و رقم 6 میلیارد تومان، پوشش 20% سود ولی رشد سود از زیان 1.5 میلیاردی به سود 210 میلیون. رشد 27% تولید و 12 فروش مقداری، نرخ شیر 1226 تومان،

 

ختور- بدون تغییر. پوشش 52% . کاهش 5 مقدار فروش ، کاهش موجودی انبار فروش. رشد 25% سود خالص به 7.2 میلیارد تومان.

 

حتاید- رشد 1100% پیش دریافت ها به رقم 52 میلیارد تومان، کاهش 33% فروش رقم فروش 70 میلیارد ( با برداشته شدن تحریم ها شرایط شرکت رو به بهبود خواهد بود.) شش ماهه 20.8 میلیارد تومان سود ساخته است و 33 تومان از سود 76 تومانی را محقق نموده است. تعدیل مثبت و شرایط شرکت رو به بهبود.

 

البرز- رشد 19% حق بیمه به رقم783.9 میلیارد تومان، رشد 27% هزینه خسارت به رقم 503 میلیارد تومان، رشد ناخالص فعالیت بیمه ای 39% به رقم 84.3 میلیارد تومان، کاهش 92% درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع رقم فعلی 760 میلیون تومان، 2% رشد سود خالص 26.3 میلیارد تومان. رشد 37% سود خالص در صورت تحقق سرمایه گذاری در سایر منابع.

 

فجام- پوشش 49% سود خالص، مقدار تولید و فروش کاهش و مبلغ فروش 17% افزایش.

 

آکنتور- پوشش 34% فروش و 35% سود عملیاتی به رقم 24.6 میلیارد تومان. کاهش 34% مقدار تولید و فروش و کاهش 7.5% مبلغ فروش.

 

بیمه کارآفرین- رشد 16% حق بیمه، رشد 25% هزینه خسارت، فعالیت بیمه ای زیان ده، رشد سود عملیاتی 5% به رقم 22.9 میلیارد تومان.

 

 

غگرجی- افزایش 201% در اسناد پرداختنی به رقم 6 میلیارد، افزایش 238% موجودی مواد و کالا به رقم7.5 میلیارد تومان. ارزش دفتری 117 تومان. رشد 8% فروش خالص به رقم 20.3 میلیارد، رشد سود خالص به علت افزایش سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی، سود عملیاتی با 28% کاهش 715 میلیون، سود خالص با 298% افزایش 2.7 میلیارد تومان. تولید 27% رشد و فروش 9.5% رشد، پوشش 30% فروش و 15% سود عملیاتی و 49% سود خالص.

 

فلوله- افزایش حاشیه سود ناخالص به 34%، پوشش 47% سود ناخالص به رقم 15.2 میلیارد تومان و پوشش 32% فروش به رقم 45 میلیارد تومان، رشد 84% سود عملیاتی رقم 10.9 میلیارد تومان، پوشش 72% به رقم 1.6 میلیارد تومان سود خالص، کاهش 49% مقدار تولید و 54% مقدار فروش، کاهش 32% مبلغ فروش.

 

فاذر- گزارش معمولی

 

الحاوی- رشد 109% اسناد دریافتنی شرکت، افزایش حاشیه سود شرکت و تولید محصولات جدید، حرکت به سمت تولید مکمل ها، رشد 13% فروش به 43.6 میلیارد تومان، رشد 26% سود عملیاتی و رقم 17.2 میلیارد تومان، رشد 40% سود خالص به رقم 15.7 میلیارد تومان. مقدار تولید 31% افزایش و بیشترین افزایش تولید قطره بوده است، مقدار فروش 24% رشد آن هم رشد 87% بخش قطره و افزایش مبلغ فروش هم بیشتر ازین بخش بوده است و رشد 13% فروش را داشته ایم.

 

لیزینگ ها هم گزارشات جالبی نداشته اند.

 

بانک سینا رشد 21% سود خالص به مبلغ 121.4 میلیارد تومان.

 

غمارگ- افزایش 27% مبلغ فروش به رقم 349.1میلیارد تومان، افزایش 8% حاشیه سود ناخالص به علت کاهش قیمت های جهانی روغن، پوشش 74% سود عملیاتی به رقم 41.1 میلیارد تومان، سود خالص به ازای هر سهم 43 تومان و کلا 15.6 میلیارد تومان. افزایش 106% سود خالص. کاهش 39% مقدار تولید، کاهش 15% مقدار فروش، افزایش 27% مبلغ فروش.

 

پدرخش- فروش صادراتی 60% از کل ولی به ریال.

 

غپاک- رشد 22% فروش مبلغ 241.8 میلیارد تومان، افزایش حاشیه سود ناخالص به 16% به علت کم برآوردی در رقم خرید شیر و بهای تمام شده، سود عملیاتی با افزایش 92% سود عملیاتی و رقم 17.9 میلیارد تومان و پوشش 50% و افزایش هزینه مالی شرکت تمام این را نابود کرده است، تعدیل منفی و پوشش 20% رقم 56 ریال. افزایش 11% مقدار تولید، افزایش 8% مقدار فروش، نرخ خرید شیر 1240 تومان و  پیش بینی 1280 تومان. نرخ دلار 200 تومان کمتر در نظر گرفته شده و تراز منفی 9 میلیون دلاری 10 تومن به ازای هر سهم.

 

فنورد- عملیاتی ضعیف و رشد سود به علت درآمد غیر عملیاتی

 

غصینو- افزایش وجه نقد، کاهش هزینه مالی.

 

دروز- فروش نسبت به سال گذشته با کاهش پیش بینی همراه بوده است. کاهش 8% حاشیه سود خالص، پوشش 46% فروش و 51% سود عملیاتی، افت سود عملیاتی نسبت به سال گذشته 34% افت داشته است و 5.5 میلیارد تومان محقق شده است. افزایش سود خالص به علت درآمد و هزینه های متفرقه به رقم 4.2 میلیارد تومان می باشد. 196 ریال از پیش بینی 191 ریالی را پوشش داده است. کاهش 7% مقدار فروش و کاهش 11% مبلغ فروش.

 

قطعه سازها و خودرویی ها گزارش ضعیف داشته اند و افزایش نرخ اینها نه ماهه می آید.

 

*فمراد- علی رغم کاهش قیمت آلمینیوم حاشیه سود ناخالص کاهش یافته است.

 

دامین- معمولی

 

وایران- تغییرات در ترازنامه به همراه گزارش ضعیف- ورود به لیست تحلیل.

 

افرا- رشد 193% موجودی نقدبه رقم 8 میلیارد، رشد 225% اسناد دریافتنی به رقم 8.8 میلیارد تومان، رشد 212% اسناد پرداختنی به رقم 11.3 میلیارد تومان. رشد تسهیلات 252% به رقم 7.2 میلیارد تومان. رشد 96% فروش به رقم 23.1 میلیارد تومان، رشد سود عملیاتی 56% به رقم 4 میلیارد تومان، رشد سود خالص 90% به رقم 2.9 میلیارد تومان. سود هر سهم 14تومان.

 

کرازی- رشد 718% موجودی نقد به رقم 6.8 میلیارد تومان، رشد 139% اسناد دریافتنی به قم 1.8 میلیارد تومان، پیش دریافت ها رشد شدید 949% به رقم 4.5 میلیارد تومان. افزایش 248% فروش خالص به رقم 14.4 میلیارد تومان، رشد 167% سود ناخالص به رقم 6.4 میلیارد تومان کاهش حاشیه سود ناخالص از 58.5% به 44.5% ، افزایش 272% سود عملیاتی به 4.8 میلیارد و افزایش هزینه مالی به 1.1 میلیارد تومان، علت افت سود خالص زیان 1.2 میلیاردی هزینه غیر عملیاتی هست، کاهش 40% سود خالص و تحقق 1.9 میلیارد تومان سود خالص. مقدار تولید 173% رشد و مقدار فروش 232% رشد.

 

حپترو- پوشش 53% فروش و تحقق 25.6 میلیارد و رشد 45% فروش، پوشش 49% سود خالص و تحقق 1.6 میلیارد تومان و رشد 77% سود خالص.

 

 

 

کپارس- نرخ دلار 2700 تومان گرفته، تاثیر 20 تومانی بر روی سود هر سهم.

 

وگردش- سهم بانک از درآمد مشاع بانک گردشگری منفی. سایر درآمدها سود بانک را مثبت کرده است، رشد 1050% سود خالص.

 

بانک انصار- رشد هزینه مطالبات مشکوک الوصول و افزایش نسبت به پیش بینی دوره با تحقق رقم 126.4 میلیارد تومان و افزایش سود هر سهم به میزان 78% و رقم 248 ریال و پوشش 51% سود خالص.

 

کرمانشا- پوشش 48% سود خالص. کاهش 7% مقدار تولید، کاهش 22% مقدار فروش و 15.4% مبلغ فروش.

 

فخوز- افزایش موجودی کالا.

 

*کحافظ- پوشش 28% فروش مبلغ 17.6 میلیارد تومان، افزایش حاشیه سود خالص از 13% به 33% احتمالا به علت فروش موجودی کالای قدیمی با توجه به کاهش مقداری فروش و همچنین این اتفاق در سال پیشین هم افتاده بوده است، پوشش 70% سود عملیاتی به مبلغ 3.8 میلیارد تومان و افزایش 108% آن نسبت به سال گذشته، افزایش بیش از 100% هزینه مالی به مبلغ 3.5 میلیارد تومان، پوشش 40% سود خالص به مبلغ 1.4 میلیارد تومان و افزایش 100% نسبت به سال گذشته. کاهش مقدار تولید 27% و کاهش مقدار فروش 46% ، کاهش 34% مبلغ فروش، منابع تامین مواد اولیه از داخلی به خارجی افزایش 33% داشته است و احتمالا علت کاهش بهای تمام شده باشد، افزایش 10% فروش صادراتی.

 

پاکشو- گزارش معمولی، پوشش 32% مطابق گذشته.

 

-کاهش حاشیه سود ناخالص در شرکت های سیمانی

 

دابور- پوشش 48% نسبتا خوب. مقدار تولید 48% افزایش، مقدار فروش 50% افزایش، مبلغ فروش 22% افزایش.

 

کهمدا- گزارش معمولی و افزایش پوشش سود نسبت به گذشته.

 

تابان- افزایش 113% پیش پرداخت ها به رقم 5 میلیارد تومان، افزایش 130% پیش دریافت ها به مبلغ 6.6 میلیارد تومان، 18 تومان انباشته به ازای هر سهم، افزایش 80% فروش به رقم 9.4 میلیارد تومان، افزایش 52% سود ناخالص به رقم 1.5 میلیارد تومان، کاهش 3% حاشیه سود ناخالص به 15.9% . سود خالص 491 میلیون تومانی از زیان 77 میلیون تومانی، هر سهم 79 ریال سود خالص.

 

مارون- رشد 12% مقدار تولید به رقم 2،344 میلیارد تومان و کاهش حاشیه سود ناخالص و کاهش 5% سود خالص به رقم 1،252 میلیارد تومان. افزایش 22% مقدار تولید و 27% مقدار فروش.

 

بالک- کاهش 14% مقدار تولید و 24% مقدار فروش، رشد 32% سود ناخالص به رقم 12.5 میلیارد تومان، رشد 25% سود عملیاتی به رقم 11.2 میلیارد تومان.

 

حسینا گزارش خوبی داده است، افزایش 119% موجودی نقد به رقم 10.9 میلیارد تومان، حساب و اسناد پرداختنی با 56% افزایش 46.8 میلیارد تومان، افزایش 31% فروش به 169.1 میلیارد تومان و 55% سود عملیاتی به رقم 51.7 میلیارد تومان، رشد 88% فروش به رقم 61 میلیارد تومان. پوشش 289  تومانی در شش ماهه.

 

بسوئیچ رشد 32% فروش و تحقق مبلغ 34.9 میلیارد تومان، رشد 26% سود ناخالص به رقم 12.2 میلیارد تومان، افزایش 25% سود خالص به 6.8 میلیارد تومان، رشد 20% تولید، افت 5% فروش مقداری. پوشش 50% فروش و سود خالص.

 

بنیرو- پوشش 56% فروش به مبلغ 36.2 میلیارد تومان، پوشش 42% سود خالص به ازای هر سهم28 تومان، پوشش 73% مقدار تولید و 49% مقدار فروش.

 

غبشهر- افزایش پیش دریافت ها 844%  و رقم محقق شده 14.4 میلیارد تومان،  افزایش موجودی نقد 103% به رقم 25.6 میلیارد تومان.257 تومان سود انباشته، پوشش 71% فروش به مبلغ 1،528 میلیارد تومان افزایش 6 درصدی به دوره ی پیشین، افزایش 8.5% سود ناخالص به 202.9 میلیارد تومان، افزایش 28% سود خالص به رقم 128.5 میلیارد تومان، افزایش 10% مقدار تولید و 2% مقدار فروش. پوشش 74% سود خالص.

 

دلر- پوشش 44% فروش به مبلغ 150.7میلیارد تومان و افزایش 22% نسبت به دوره مشابه، پوشش 48% سود عملیاتی و افزایش 97% سود عملیاتی و رقم محقق شده 40.9 میلیارد تومان، پوشش 42% سود خالص در شش ماهه به رقم 10.4 میلیارد تومان. افزایش 21% تولید و 25% فروش، نرخ دلار 3550 تومان در صورتی که  دلار را مبادله ای می گیرد.

 

زنگان- بهتر بوده در گروه خودش و رشد 17 % فروش به 7.5 میلیارد تومان و احتمال افزایش هزینه مالی به علت مشکلات نقدینگی با وجود کاهش این هزینه. افت 3% مقدار فروش و 3% مقدار تولید. افزایش حق العمل کاری

 

جم- از جمله گزارشات خوب پترویی ها، افت 6% فروش خالص به رقم 2461 میلیارد تومان و افزایش  7% سود ناخالص با کنترل هزینه ها و افزایش 2% سود عملیاتی به رقم 799 میلیارد تومان، کاهش درآمد غیر عملیاتی نسبت به دوره ی قبل و پوشش 816 میلیارد تومان سود خالص با افزایش 1% نسبت به دوره مشابه. افزایش 8% تولید و 10% مقدار فروش. فروش پلی اتیلن سنگین هر کیلو 4200 تومان با افت نسبت به دوره ی مشابه 4691 تومان و افت 10% قیمت محصول پرفروش شرکت.

 

مهرام- افزایش موجودی نقد 1132% به 3.5 میلیارد تومان، افزایش 14% فروش به 67.2 میلیارد تومان، افزایش 61% سود عملیاتی به علت تغییر ترکیب فروش به 5 میلیارد تومان، رشد 70% سود خالص به 2.4 میلیارد تومان و پوشش 69 تومان به ازای هر سهم از سود 146 تومانی. رشد 8% مقدار تولید و 9% مقدار فروش. پوشش 47% سود خالص.

 

حتوکا- پوشش 50% فروش به رقم 47 میلیارد تومان و افزایش 3 میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه، رشد سود عملیاتی 43%  پوشش 60% از سود عملیاتی به رقم 4.15 میلیارد تومان، پوشش 72% سود خالص به رقم 5.59 میلیارد تومان و پوشش 72% از بودجه به ازای هر سهم 27 تومان.

 

شفارس- معمولی، نرخ دلار 3000 تومان و افزایش 500 میلیون تومانی سود ازین محل. کاهش نرخ مواد پتروشیمی.

 

فسدید- ورود به واچینگ مالی به علت هزینه مالی سنگین. رشد 250% تولید به رقم 14.9 میلیارد تومان و رشد 443% بهای تمام شده و سود ناخالص رشد 51% و رقم 3.1 میلیارد تومان.

 

کشرق- گزارش بالعکس کپرور و شرایط کپرور بهتر بوده است.

 

شنفت- گزارش معمولی ولی بهتر از سایر روانکارها داشته است. پوشش 53% سود خالص به رقم 72 تومان به ازای هر سهم و معادل 54.2 میلیارد تومان و رشد سود خالص و سود عملیاتی با وجود کاهش فروش و سود عملیاتی افزایشی 23% و سود خالص افزایشی 31% داشته است.

 

سرمد- رشد 45000% موجودی نقد از 103 میلیون تومان به 47 میلیارد تومان.  رشد 67% حق بیمه به 44.4 میلیارد تومان، افزایش 663% هزینه خسارت به 14.4 میلیارد تومان، سود ناخالص فعالیت بیمه ای با 58% رشد رقم 11.4 میلیارد تومان، رشد 32% سود خالص محقق شده به رقم 7.38 میلیارد تومان.

 

کپرور- رشد بدهی به گروه 908% به رقم 7.1 میلیارد تومان و اسناد پرداختنی رشد 108% به رقم 7.2 میلیارد تومان، رشد 1476% موجودی نقد به 1.3 میلیارد تومان، رشد153% طلب از گروه به 1.4 میلیارد تومان و رشد 7 میلیارد تومانی اسناد دریافتنی به 24.5 میلیارد تومان. افت 8% فروش به 29.7 میلیارد تومان و کاهش 22% سود ناخالص به 9 میلیارد تومان، افت 8% سود خالص به 7.7 میلیراد تومان. مقدار تولید 2% رشد و مقدار فروش 11% کاهش.

 

رانفور- گزارش خوبی داده. پوشش 51% فروش به 488 میلیارد تومان و رشد 98% نسبت به دوره مشابه، رشد حاشیه سود عملیاتی و تحقق حاشیه 50% و رشد سود عملیاتی به 242 میلیارد تومان معادل 227% رشد نسبت به دوره مشابه، پوشش 50% سود خالص به رقم 263 میلیارد تومان، سود محقق شده دوره مشابه 118 میلیارد تومان بوده است. تحقق 94 تومان از 186 تومان.

 

بیمه پارسیان- گزارش خوبی داده است و رشد 9% حق بیمه به 627 میلیارد تومان، رشد 5% هزینه خسارت به رقم 324 میلیارد تومان، سود ناخالص فعالیت بیمه ای 49.6 میلیارد تومان که با رشد 72% نسبت به دوره مشابه همراه بوده است، رشد 92% سود خالص که در شش ماهه 60.6 میلیارد تومان به ازای هر سهم 30 تومان را محقق کرده است.

 

پکویر- تغییرات مثبت ترازنامه ای داشته است و عملیاتی ضعیف.

 

فارسیت- درآمد غیر عملیاتی موجب سود 85 تومان به ازای هر سهم شده است و زیان عملیاتی ساخته است.

 

رکیش- گزارش نسبتا مطلوبی داده است، رشد 90% پیش دریافت ها به 23.6 میلیارد تومان، رشد37% فروش به 84.2 میلیارد تومان، افزایش 15% سود عملیاتی به 27.9 میلیارد تومان، در نهایت رشد 6% سود خالص به 20.9 میلیارد تومان.

 

منبع اصلی مطلب : سرمایه گذاری شخصی
برچسب ها : میلیارد ,تومان ,تومان، ,افزایش ,پوشش ,کاهش ,میلیارد تومان، ,میلیارد تومان ,مقدار فروش ,مقدار تولید ,مبلغ فروش ,میلیارد تومان، افزایش ,میلیارد ت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : گزارشات شش ماهه